::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง คู่มือปฏิบัติกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เรียน ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

วันที่ 04/07/2018 เวลา 12:54. (จำนวนผู้เข้าชม 196)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง แนวทางการนำหลักประกันสัญญามาใช้ กรณีผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่เข้าซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน

วันที่ 25/06/2017 เวลา 14:55. (จำนวนผู้เข้าชม 420)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาค

วันที่ 19/05/2017 เวลา 11:06. (จำนวนผู้เข้าชม 324)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา

วันที่ 19/05/2017 เวลา 10:59. (จำนวนผู้เข้าชม 276)
เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 17/05/2017 เวลา 11:44. (จำนวนผู้เข้าชม 222)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา

วันที่ 15/05/2017 เวลา 16:22. (จำนวนผู้เข้าชม 260)
เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15/05/2017 เวลา 11:45. (จำนวนผู้เข้าชม 299)
เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ

วันที่ 15/05/2017 เวลา 11:42. (จำนวนผู้เข้าชม 277)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา

วันที่ 15/05/2017 เวลา 11:30. (จำนวนผู้เข้าชม 424)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

วันที่ 11/05/2017 เวลา 13:19. (จำนวนผู้เข้าชม 392)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง การนำฝากและเบิกถอนเงินประกันสัญญา

วันที่ 21/09/2017 เวลา 09:33. (จำนวนผู้เข้าชม 430)