::ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรื่อง คู่มือปฏิบัติกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง แนวทางการนำหลักประกันสัญญามาใช้ กรณีผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่เข้าซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน

วันที่ 25/06/2017 เวลา 14:55. (จำนวนผู้เข้าชม 30)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาค

วันที่ 19/05/2017 เวลา 11:06. (จำนวนผู้เข้าชม 52)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา

วันที่ 19/05/2017 เวลา 10:59. (จำนวนผู้เข้าชม 34)
เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 17/05/2017 เวลา 11:44. (จำนวนผู้เข้าชม 36)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา

วันที่ 15/05/2017 เวลา 16:22. (จำนวนผู้เข้าชม 29)
เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 15/05/2017 เวลา 11:45. (จำนวนผู้เข้าชม 32)
เรียน โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ

วันที่ 15/05/2017 เวลา 11:42. (จำนวนผู้เข้าชม 33)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา

วันที่ 15/05/2017 เวลา 11:30. (จำนวนผู้เข้าชม 51)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

วันที่ 11/05/2017 เวลา 13:19. (จำนวนผู้เข้าชม 48)
เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง การนำฝากและเบิกถอนเงินประกันสัญญา

วันที่ 05/05/2017 เวลา 11:38. (จำนวนผู้เข้าชม 55)