เรียน โรงเรียนในสังกัด/ ผู้สนใจทั่วไป
  เรื่อง แนวทางการนำหลักประกันสัญญามาใช้ กรณีผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่เข้าซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/06/2017 เวลา  : 14:55. โดย  : ชลฤดี สวนนันท์
โหลด1 : 2506171455BQA8P1.pdf
โหลด2 :
โหลด3 :
โหลด4 :
โหลด5 :
โหลด6 :
โหลด7 :
โหลด8 :
โหลด9 :
โหลด10 :