เรียน ผู้สนใจทั่วไป
  เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
  เนื่องด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในเรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transpcrency) ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/08/2017 เวลา  : 11:22. โดย  : ชลฤดี สวนนันท์
โหลด1 : 1108171122WORJH1.pdf
โหลด2 :
โหลด3 :
โหลด4 :
โหลด5 :
โหลด6 :
โหลด7 :
โหลด8 :
โหลด9 :
โหลด10 :